STARTERS-TEST 1

Submitted by api on Thu, 01/13/2022 - 17:01

<p><strong>Phiếu từ vựng&nbsp;</strong></p><figure class="table"><table><tbody><tr><td><strong>STT</strong></td><td><strong>Words</strong></td><td><strong>Meaning</strong></td></tr><tr><td>1.</td><td>Trourser (n)</td><td>Quần dài</td></tr><tr><td>2.</td><td>Skateboard (n)</td><td>Ván trượt</td></tr><tr><td>3.</td><td>Spell (v)</td&g