MOVERS- TEST 1

Submitted by api on Mon, 01/17/2022 - 15:45

<p><strong>A. TỪ VỰNG VÀ KIỂM TRA TỪ VỰNG&nbsp;</strong></p><p>&nbsp;</p><figure class="table"><table><tbody><tr><td><i><strong>STT &nbsp;</strong></i></td><td><i><strong>Words&nbsp;</strong></i></td><td><i><strong>Meaning</strong></i></td></tr><tr><td>1.&nbsp;</td><td>Party (n)&nbsp;</td><td>Bữa tiệc</td></tr><tr><td>2.&nbsp;</td><td>Countryside (n)&nbsp;</td><td>Vùng quê</td></tr><tr><td>3.&nbsp;</td><td>Mouse (n)&nbsp;</td><td>Con chuột</td></tr><tr><td>4.&nbsp;</td><td>Panda (n)&nbsp;</td><td>Con gấu trúc</td></tr><tr><td>5.&nbsp;</td><td>Clown (n)&nbsp;</td><td>Chú hề</td></tr><tr><td>6.&nbsp;</td><td>Wind (n)&nbsp;</td><td>Gió</td></tr><tr><td>7.&nbsp;</td><td>Dentist (n)&nbsp;</td><td>Nha sĩ</td></tr><tr><td>8.&nbsp;</td><td>Football (n)&nbsp;</td><td>Bóng đá</td></tr><tr><td>9.&nbsp;</td><td>Field (n)&nbsp;</td><td>Cánh đồng</td></tr><tr><td>10. &nbsp;</td><td>Leaf (n)🡪 &nbsp;leaves (n) số nhiều&nbsp;</td><td>Lá cây</td></tr></tbody></table></figure><p><strong>B. GRAMMAR&nbsp;</strong></p><p><strong>1. Câu nghi vấn với Can :&nbsp;</strong></p><figure class="table"><table><tbody><tr><td><p>Can + S + V ?&nbsp;</p><p>-Yes, S + can&nbsp;</p><p>-No, S + can’t</p></td></tr></tbody></table></figure><p>VD: Can you play soccer?&nbsp;</p><p>- Yes, I can&nbsp;</p><p>- No, I can’t&nbsp;</p><p><strong>2. Thì hiện tại đơn với động từ tobe :</strong></p><figure class="table"><table><tbody><tr><td>I&nbsp;</td><td>am</td></tr><tr><td><p>You&nbsp;</p><p>We&nbsp;</p><p>They&nbsp;</p><p>N số nhiều đếm được (Dogs, Cats,&nbsp; Mai and Lan ...)&nbsp;</p><p>N không đếm được ( Milk, water,&nbsp; sugar..)</p></td><td>are</td></tr><tr><td><p>She&nbsp;</p><p>He&nbsp;</p><p>It&nbsp;</p><p>N số ít đếm được (Child, dog, cat,&nbsp; car, Mai, Hoa ...)</p></td><td>is</td></tr></tbody></table></figure><p>&nbsp;</p><figure class="table"><table><tbody><tr><td>&nbsp;</td><td>Câu khẳng định&nbsp;</td><td>Câu phủ định&nbsp;</td><td>Câu nghi vấn</td></tr><tr><td>Cấu trúc&nbsp;</td><td><p>S + am/is/are +&nbsp;</p><p>Adj/N</p></td><td>S + am/is/are + not +&nbsp; &nbsp;Adj/N</td><td><p>Am/is/are + S + N/Adj?&nbsp; &nbsp;-Yes, S + am/is/are&nbsp;</p><p>- No, S + am/is/are + not</p></td></tr><tr><td>Ví dụ&nbsp;</td><td><p>She is beautiful.&nbsp;</p><p>Lan and Hoa are&nbsp;</p><p>friends.</p></td><td><p>He is not ugly.&nbsp;</p><p>It is not clean.</p></td><td><p>Is it big?&nbsp;</p><p>-Yes, it is&nbsp;</p><p>- No, it isn’t</p></td></tr></tbody></table></figure><p><strong>Chú ý :&nbsp;</strong></p><p>I am not = I’m not : I’m not good&nbsp;</p><p>is not = isn’t : She isn’t sad&nbsp;</p><p>are not = aren’t : We aren’t children.&nbsp;</p><p><strong>3. There are + N số nhiều đếm được : có&nbsp;</strong></p><p>VD : There are many cars on the road.&nbsp;</p><p>&nbsp;There are 5 books in the bookshelf.&nbsp;</p><p><strong>There is + N số ít đếm được/ N không đếm được&nbsp;</strong></p><p>VD : There is one apple on the table.&nbsp;</p><p>&nbsp;There is little milk on the fridge.&nbsp;</p><p><strong>4. Giới từ + Ving ( at/in/on/about/to/…)&nbsp;</strong></p><p>VD:&nbsp;</p><p>- I’m good at playing games&nbsp;</p><p>- This is story about learning English.&nbsp;</p><p>- On going to home, I think of you.</p>

Lecture Type
Bài học
code
CAM - MOVERS
Created by
67a05491-de65-4320-b529-3927e1ace93b
Subjects