MOVERS- PRACTICE TEST 2

Submitted by api on Mon, 01/17/2022 - 16:01

<p><strong>A. NGHE&nbsp;</strong></p><p><strong>Bài 1: Nghe và điền vào chỗ trống.&nbsp;</strong></p><ol><li>Monday is the ____________________ day of the week.</li><li>Alex saw the ____________________ at the zoo.&nbsp;</li><li>I have ____________________ on Wednesday.&nbsp;</li><li>PE is my ____________________ subject.&nbsp;</li><li>I have IT on ____________________.&nbsp;</li></ol><p><strong>Bài 2: Nghe và đánh số.&nbsp;</strong></p><figure class="table"><table><tbody><tr><td>A. &nbsp;</td><td>B. &nbsp;</td><td>C. &nbsp;</td><td>D. &nbsp;</td><td>E. &nbsp;</td></tr><tr><td>____________</td><td>____________</td><td>____________</td><td>____________</td><td>____________</td></tr></tbody></table></figure><p><strong>Bài 3: Nghe và chọn đáp án đúng.&nbsp;</strong></p><p>1. Where did Nam go on holiday?&nbsp;</p><p>A. Hoa Binh Province&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;B. Hai Phong Province&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C. Thanh Hoa Province&nbsp;</p><p>2. Who did he go with?&nbsp;</p><p>A. his uncle&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; B. his parents&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C. his friends&nbsp;</p><p>3. How did they get there?&nbsp;</p><p>A. by train&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; B. by bus&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C. by coach</p><p>4. What did he do in the morning?&nbsp;</p><p>A. He ate seafood.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;B. He ate ice cream.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C. He swam.&nbsp;</p><p>5. What did he do in the evening?&nbsp;</p><p>A. He went for a walk.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;B. He rode a bike.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C. He ate seafood.&nbsp;</p><p><strong>B. ĐỌC&nbsp;</strong></p><p><strong>Bài 1: Sử dụng các từ trong khung để điền vào chỗ trống.&nbsp;</strong></p><figure class="table"><table><tbody><tr><td><i>Hang Bai Street&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;every day&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;favorite&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thanh Hoa&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;parents&nbsp;</i></td></tr></tbody></table></figure><p>&nbsp;</p><p>Hello. My name’s Nhung. I’m from (1) ________________, but I live in Hanoi with my (2) __________________. My school is on (3) ________________. I go to school on foot (4) _________________. My (5) ___________________ subject is Maths.&nbsp;</p><p><strong>Bài 2: Quan sát bức tranh sau và chọn đáp án đúng.&nbsp;</strong></p><figure class="table"><table><tbody><tr><td><p>1. What is Phuong doing?&nbsp;</p><p>A. She's playing the guitar.&nbsp;</p><p>B. She's playing the violin.&nbsp;</p><p>C. She's playing the piano.&nbsp;</p></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td><p>2. How did they get to Hanoi city?&nbsp;</p><p>A. by train&nbsp;</p><p>B. by coach&nbsp;</p><p>C. by airplane</p></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td><p>3. What is this animal?&nbsp;</p><p>A. It's a monkey.&nbsp;</p><p>B. It's a python.&nbsp;</p><p>C. It's a peacock.</p></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td><p>4. Where were they yesterday?&nbsp;</p><p>A. They were at the zoo.&nbsp;</p><p>B. They were in the park.&nbsp;</p><p>C. They were on the beach.</p></td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td><p>5. What's she doing?&nbsp;</p><p>A. She's brushing her teeth.&nbsp;</p><p>B. She's washing her face.&nbsp;</p><p>C. She's watching TV.</p></td><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table></figure><p><strong>Bài 3: Sắp xếp các từ sau thành câu đúng.&nbsp;</strong></p><p>1. hope/ I/ we/ this/ a good time/will/have /holiday/./&nbsp;</p><p>__________________________________________________________________________________</p><p>2. evening/ in/ I/ go/ for/ My parents/ the/ a walk/ and/ will/./&nbsp;</p><p>__________________________________________________________________________________</p><p>3. mountain/ in/ I/ the/live/./&nbsp;</p><p>__________________________________________________________________________________</p><p>4. I/ big/ before/ school/always/to/have/ breakfast/a/going /./&nbsp;</p><p>__________________________________________________________________________________</p><p>5. summer/were/Where/you/last/?/</p><p>__________________________________________________________________________________</p><p><strong>C. VIẾT&nbsp;</strong></p><p><i><strong>Write a letter (about 40 words) to your friends telling about your house.&nbsp;</strong></i></p><p><i>(Viết một bức thư khoảng 40 chữ để kể với bạn về ngôi nhà của em.)</i></p><figure class="table"><table><tbody><tr><td><ul><li><i>What’s your address?&nbsp;</i></li><li><i>Who do you live with?</i></li><li><i>What is your house like?</i></li></ul></td></tr></tbody></table></figure><p>&nbsp;</p><p><strong>D. NÓI&nbsp;</strong></p><p><i><strong>Talk about your birthday party.&nbsp;</strong></i></p><p><i>(Hãy nói về bữa tiệc sinh nhật của em)&nbsp;</i></p><ol><li><i>When was it?</i></li><li><i>Who did you invite?</i></li><li><i>What did your guests eat?&nbsp;</i></li><li><i>What did you do?</i></li><li><i>When did your friends go home?&nbsp;</i></li><li><i>How did you feel?</i></li></ol>

Lecture Type
Bài tập về nhà
code
CAM - MOVERS
Created by
67a05491-de65-4320-b529-3927e1ace93b
Subjects