TOEFL BTVN 4

Submitted by api on Thu, 01/20/2022 - 14:18

<p><strong>Bài 1: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp.&nbsp;</strong></p><ol><li>Every morning, Thu (get) ............................... up at 6. She (have) ............................ breakfast at 6.10. After breakfast she (brush) .................................... her teeth. She (go) .................................... to school at 6.30. She (have) .................................. lunch at 11. 30 at school.</li><li>We (not/ watch) .........................................

TOEFL-BTVN 3

Submitted by api on Thu, 01/20/2022 - 14:18

<p><strong>Bài 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:</strong></p><p>1/ A. early&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B.

TOEFL BTVN 2

Submitted by api on Thu, 01/20/2022 - 14:17

<p><strong>Bài 1: Chia động từ ở thì hiện tại đơn.</strong></p><p>1. I (study) ___________________ on Saturday.</p><p>2. I (have) ___________________&nbsp; a new haircut today.</p><p>3. I usually (have) ___________________ breakfast at 6.30.</p><p>4. Peter ( study) ___________________ very hard. He never gets high scores.</p><p>5. My mother often (teach) ___________________ me English on Saturday evenings.</p><p>6. I like Math and she (like) ___________________ .Literature.</p><p>7.

TOEFL - BTVN 1

Submitted by api on Thu, 01/20/2022 - 14:15

<p><strong>Bài 1: Sử dụng các từ trong khung để điền vào chỗ trống.</strong></p><figure class="table"><table><tbody><tr><td><strong>&nbsp;cities &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;city&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; mountain &nbsp;&nbsp; &nbsp; village &nbsp;&nbsp; &nbsp; tower &nbsp;&nbsp; &nbsp; floor &nbsp;&nbsp; &nbsp; hometown &nbsp;&nbsp; &nbsp; address</strong></td></tr></tbody></table></figure><