TOEFL JUNIOR

Submitted by api on Tue, 01/18/2022 - 12:05

<p>Bài thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Junior là thước đo chuẩn xác và toàn diện năng lực tiếng Anh của các em học sinh ở bậc học THCS, là nhịp cầu nối tư duy của các em sau khi đã hoàn thành bậc học thấp nhất và chuẩn bị bước vào bậc THPT với phạm vi kiến thức rộng mở hơn.</p>

TOEFL PRIMARY

Submitted by api on Tue, 01/18/2022 - 12:04

<p>Bài thi quốc tế TOEFL Primary thuộc hệ thống “Gia đình TOEFL” do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nghiên cứu phát triển, được xem là chuẩn đánh giá uy tín bậc nhất trên thế giới nhằm xác định trình độ tiếng Anh của học sinh Tiểu học để từ đó giúp nhà trường và các bậc phụ huynh xác định lộ trình học tập phù hợp cho các em.</p>

FLYERS- PRACTICE TEST 4

Submitted by api on Mon, 01/17/2022 - 17:23

<p><strong>A. NGHE&nbsp;</strong></p><p><strong>Bài 1: Nghe và chọn Yes/ No.</strong></p><figure class="table"><table><tbody><tr><td>&nbsp;</td><td><strong>Yes</strong></td><td><strong>No</strong></td></tr><tr><td>1. Did Tom go to Linda’s birthday party?</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr><tr><td>2.

FLYERS- PRACTICE TEST 3

Submitted by api on Mon, 01/17/2022 - 16:51

<p><strong>A. NGHE&nbsp;</strong></p><p><strong>Bài 1: Nghe và chọn đáp án đúng.&nbsp;</strong></p><p>1. A. We play football three times a week&nbsp;</p><p>B. No, I like exploring caves&nbsp;</p><p>C. I may sunbathe if the weather is nice.&nbsp;</p><p>2. A.I went to Hoi An Ancient Town twice this year.&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; B. They usually have breakfast at 7:00 a.m.</p><p>&nbsp; &nbsp; C.

FLYERS- PRACTICE TEST 1

Submitted by api on Mon, 01/17/2022 - 16:24

<p><strong>A. NGHE&nbsp;</strong></p><p><strong>Bài 1: Nghe và chọn T hoặc F.&nbsp;</strong></p><p>1. Nam lives in Flat 40 on the fifth floor of My Dinh Building.&nbsp;</p><p>2. My mother usually brushes her teeth before she has breakfast.&nbsp;</p><p>3. They enjoyed the funfair very much.&nbsp;</p><p>4. The musical competition will be on November 1st.&nbsp;</p><p>5.