TOEFL BTVN 4

Submitted by api on Thu, 01/20/2022 - 14:18

<p><strong>Bài 1: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp.&nbsp;</strong></p><ol><li>Every morning, Thu (get) ............................... up at 6. She (have) ............................ breakfast at 6.10. After breakfast she (brush) .................................... her teeth. She (go) .................................... to school at 6.30. She (have) .................................. lunch at 11. 30 at school.</li><li>We (not/ watch) ......................................... television every evening.</li><li>I (do) ........................................... my homework every afternoon.</li><li>Mai and Lan (play) ............................................. games after school.</li><li>Vy (not/ listen) ............................................. to music every night.</li></ol><p><strong>Bài 2:&nbsp;Tìm và sửa lại các lỗi sai trong các câu sau.</strong></p><ol><li>What is your first class in Monday?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>I goes to school on 6:45.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>She have her breakfast at home.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Does you play sports?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>When do we has History?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Does she wash she face?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>What time she get up?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>How many floors does your school has?&nbsp;</li><li>This is Nga school.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Is Nam’s school at the country?</li></ol><p><strong>Bài 3: Dịch câu sau sang tiếng Anh.</strong></p><p>1. Bạn đi câu cá bao lâu một lần? – 1 tháng 1 lần.</p><p>……………………………………………………………………………………………………………………</p><p>……………………………………………………………………………………………………………………</p><p>2. Tom đến rạp chiếu phim 2 lần 1 tháng.</p><p>……………………………………………………………………………………………………………………</p><p>3.&nbsp; Hàng ngày tớ đi xe đạp đến trường.&nbsp;</p><p>……………………………………………………………………………………………………………………</p><p>4.&nbsp; Bố bạn làm gì vào buổi tối? - Ông ấy thỉnh thoảng lên mạng.</p><p>……………………………………………………………………………………………………………………</p><p>……………………………………………………………………………………………………………………</p><p><strong>Bài 4: Sắp xếp các từ dưới dây thành câu hoàn chỉnh.</strong></p><p>1. is/ my/ this/ school?</p><p>...................................................................................................................................</p><p>2. Thu’s / is/ small/ house.</p><p>...................................................................................................................................</p><p>3. students/ are/ there/ hundred/ nine/ school/ in/ the.</p><p>...................................................................................................................................</p><p>4. book/ is/ there/ desk/ in/ the/ a.</p><p>...................................................................................................................................</p>

Lecture Type
Bài tập về nhà
code
TOEFL
Created by
67a05491-de65-4320-b529-3927e1ace93b