FLYERS- TEST 4

Submitted by api on Mon, 01/17/2022 - 16:21

<p><strong>A. TỪ VỰNG VÀ KIỂM TRA TỪ VỰNG</strong></p><p><strong>I. Phiếu từ vựng&nbsp;</strong></p><p>&nbsp;</p><figure class="table"><table><tbody><tr><td><strong>STT</strong></td><td><strong>Words</strong></td><td><strong>Meaning</strong></td></tr><tr><td>1</td><td>Geography (n)</td><td>Môn địa lý</td></tr><tr><td>2</td><td>Cooker (n)</td><td>Bếp&nbsp;</td></tr><tr><td>3</td><td>Camel (n)</td><td>Con lạc đà</td></tr><tr><td>4</td><td>Ambulance (n)</td><td>Xe cứu thương</td></tr><tr><td>5</td><td>Insects (n)</td><td>Côn trùng</td></tr><tr><td>6</td><td>Factory (n)</td><td>Giải thích</td></tr><tr><td>7</td><td>Letter (n)</td><td>Bức thư</td></tr><tr><td>8</td><td>Stamp (n)</td><td>Tem</td></tr><tr><td>9</td><td>Chemist’s&nbsp; (n)</td><td>Tiệm hóa mỹ phẩm</td></tr><tr><td>10</td><td>Go back down</td><td>Lùi lại, quay lại</td></tr></tbody></table></figure><p><strong>B. GRAMMAR</strong></p><ol><li><strong>Begin + to V = start + to V</strong> :bắt đầu</li></ol><p>VD: I start to play games from 8pm</p><p>They begin to prepare for the party.</p><p>&nbsp;</p><ol><li><strong>N chỉ địa điểm + where</strong></li></ol><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;N chỉ người + who</strong></p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;N chỉ vật + which&nbsp;</strong></p><p>VD: This is my house where I live</p><p>This is my father who is a teacher.</p><p>I’m holding a book which is very good.</p>

Lecture Type
Bài học
code
CAM-FLYERS
Created by
67a05491-de65-4320-b529-3927e1ace93b
Subjects