Trong tiếng Anh, các từ say, speak, tell và talk đều có nghĩa là “nói”. Chắc hẳn 4 động từ này gây không ít nhầm lẫn cho người học tiếng Anh. Cùng tìm hiểu cách phân biệt để sử dụng chúng vào tình huống thích hợp nhé!

Phân biệt say/ speak/ tell/ talk

Trong tiếng Anh, các từ say, speak, tell và talk đều có nghĩa là “nói”. Chắc hẳn 4 động từ này gây không ít nhầm lẫn cho người học tiếng Anh.  Cùng tìm hiểu cách phân biệt để sử dụng chúng vào tình huống thích hợp nhé! (http://Nojokerz.net)

1.SAY

– Thường được dùng để đưa ra lời nói chính xác của ai đó (chú trọng nội dung được nói ra)

– “Say” không có tân ngữ chỉ người theo sau.

– Cách dùng:

  • say sth

VD:  “Come in”, she said. (Cô ấy nói: “Vào đi!”)

  • say something about.

VD:  I want to say something/a few words/a little about my job.

       (Tôi muốn nói vài điều về công việc của tôi)

  • say sth to sb

VD: He said to me that he would be late.

      (Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến muộn.)

He said that he would be late.”

 

2. SPEAK

– Có nghĩa là “nói ra lời, phát biểu”, chú trọng mở miệng, nói ra lời.

– Có thể sử dụng “speak” giống như sử dụng động từ “talk” nhưng nó mang tính nghiêm túc, lịch sự, trịnh trọng hơn.

-Thường dùng làm động từ không có tân ngữ.

VD: He is going to speak at the meeting.               (Anh ấy sẽ phát biểu trong buổi họp).

– Khi nói đến ngôn ngữ, chúng ta luôn luôn phải dùng động từ Speak mà không phải là bất kỳ từ nào khác.

VD:  I speak Chinese. I don’t speak Japanese.       (Tôi nói tiếng Trung Quốc. Tôi không nói tiếng Nhật Bản). 

– Khi muốn “nói với ai” thì dùng speak to sb hay speak with sb.

VD: She is speaking to our teacher.                        (Cô ấy đang nói chuyện với thầy giáo của chúng ta).

 

3. TELL

– Có nghĩa “cho biết, chú trọng, sự trình bày”.

– Tell thường có tân ngữ chỉ người theo sau

– Cách dùng:

·         tell sb sth (kể với ai điều gì đó)

VD:  The teacher is telling the class an interesting story.

        (Thầy giáo đang kể cho lớp nghe một câu chuyện thú vị). 

·         tell sth to sb (kể điều gì đó với ai):

VD:    He told the news to everybody he saw.

          (Anh ấy kể lại tin tức đó cho tất cả những người anh ta thấy)

·         tell sb to do sth (bảo ai làm gì),

VD: Please tell him to come to the blackboard.

        (Làm ơn bảo cậu ấy lên bảng). 

·         tell sb about sth (cho ai biết về điều gì).

VD: We tell him about the bad news.

      (Chúng tôi nói cho anh ta nghe về tin xấu đó).

·         tell sb (that) (nói với ai rằng…)

VD: They’ve told us (that) they’re not coming.

       (Họ nói với chúng tôi rằng học sẽ không đến.)

·         tell sb + speech

VD:  “I’m ready to go now” he told her.

       (“Tôi đã sẵn sàng để đi bây giờ”, anh ấy nói với cô ấy. )

– “Tell” còn được dùng để đưa ra sự kiện hoặc thông tin, thường dùng với what, where,…

VD: Can you tell me when the movie starts?

       (Anh có thể cho tôi biết bộ phim bắt đầu lúc nào không?)

 

4. TALK

-Có nghĩa là”trao đổi, chuyện trò”, có nghĩa gần như speak

-Chú trọng động tác “nói’.

-Cách dùng:

  • talk to sb (nói chuyện với ai)

VD: He and his classmates often talk to eachother in English.

       (Cậu ấy và các bạn cùng lớp thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh).

  •  talk about sth (nói về điều gì)

VD: What are they talking about?                              (Họ đang nói về chuyện gì thế?).

  •  talk with sb (chuyện trò với ai).

VD: I like talking to you = I like talking with you.

-Ta dùng “talk” khi chúng ta nói về một chủ đề chung chứ không bao giờ dùng nó để kể lại sự việc cụ thể.

VD: We talked about foodball. (Chúng tôi nói về bóng đá)

Không dùng: He talked with me that he would be late

 Chúng ta cũng dùng “talk”  khi đơn giản chỉ để nói về hành động nói.

VD: He doesn’t talk much (Cậu ta ít nói.)

       They talk too much  (Họ nói nhiều quá.)